15 grudnia 2021

Generali uruchamia program Lifetime Partner 24: intensyfikacja wzrostu

Grupa Generali podczas Dnia Inwestora ogłosiła nową strategię na lata 2022-2024. Główne założenia:

Ambitne cele na 2024 r. oparte na zrównoważonym wzroście

 • Znaczący  wzrost zysków: 6% - 8% EPS CAGR (2021-24);
 • Zwiększone skumulowane przepływy pieniężne netto: > 8,5 mld euro (2022-24);
 • Wyższa dywidenda: skumulowana dywidenda w wysokości 5,2-5,6 mld euro (2022-24) wobec 4,5 mld euro (2019-21).

Nowy plan opiera się na pomyślnej realizacji strategii Generali 2021 i najlepszej w swojej klasie stopie zwrotu dla akcjonariuszy

 • Wszystkie cele założone w strategii Generali 2021 zostały osiągnięte lub przekroczone pomimo warunków panujących w wyniku Covid-19;
 • Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w wysokości 111% od Dnia Inwestora w 2016 r.;
 • Ogłoszono skup akcji własnych o wartości 500 mln euro po zakończeniu strategii Generali 2021, po raz pierwszy od 15 lat;
 • #1 miejsce  w relacyjnym NPS (Net Promoter Score) wśród europejskich firm międzynarodowych;
 • Stabilniejszy bilans z niższym zadłużeniem finansowym, niższymi kosztami odsetek i wiodącym w branży wskaźnikiem Solvency II;
 • Pełna integracja zrównoważonego rozwoju z działalnością biznesową - strategia klimatyczna i cele w tym zakresie zostały zaktualizowane w czerwcu 2021 r.

Lifetime Partner 24 (Partner na całe życie 24): intensyfikacja wzrostu opartego na trzech filarach strategicznych z finansowymi i operacyjnymi celami:

 • Zapewnienie wzrostu zrównoważonego rozwoju
  • > 4% wzrost składek z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w sektorze P&C (CAGR 2021-24)
  • 2,3 - 2,5 mld euro wartości nowego biznesu w 2024 r. (1,9 mld euro w roku obrotowym 2020
 • Wzmocnienie profilu dochodowego
  • 2,5 - 3 mld euro skumulowanych wolnych przepływów pieniężnych do wykorzystania na inicjatywy, które napędzają rentowny wzrost i tworzą wartość, w tym fuzje i przejęcia w sektorze ubezpieczeń i zarządzania aktywami
  • 100 mln euro wzrostu przychodów z zarządzania aktywami osób trzecich
 • Kluczowe innowacje
  • 1,1 mld euro inwestycji w technologię i transformację cyfrową (2022-24), co stanowi wzrost o 60% w stosunku do strategii Generali 2021.
  • poprawa wskaźnika kosztów do dochodów o 2,5-3,0 p.p.
  • fundusz venture insurtech o wartości 250 mln euro w celu wykorzystania możliwości o wysokim potencjale

Philippe Donnet, Dyrektor Generalny Grupy Generali, powiedział: "Wieloletnie zaangażowanie Generali w program Partnera na całe życie (Lifetime Partner) stawia naszych klientów w centrum wszystkiego, co robimy. W ramach naszego nowego planu przeniesiemy to zobowiązanie na kolejny poziom i potwierdzimy, że Generali jest firmą innowacyjną, zorientowaną na klienta i bazującą na danych. Ogłoszone dzisiaj ambitne plany i inicjatywy są możliwe dzięki pomyślnej realizacji naszych poprzednich planów strategicznych. Dziś Generali ma silną pozycję finansową, zdywersyfikowane zyski, konsekwentny wzrost rentowności i doświadczenie w generowaniu najlepszych w swojej klasie zysków dla akcjonariuszy. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych trzech lat uda nam się wykorzystać te osiągnięcia. Nasza wiodąca pozycja w branży ubezpieczeniowej, rozwinięte możliwości zarządzania aktywami, cyfrowa sieć 165 000 agentów oraz rosnące zaangażowanie w pozytywny wkład w sprawy społeczne i ochronę środowiska sprawiają, że Generali jest w idealnej pozycji do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu z korzyścią dla wszystkich interesariuszy."

Mediolan: Na spotkaniu, któremu przewodniczył Gabriele Galateri di Genola, Zarząd Assicurazioni Generali zatwierdził nową trzyletnią strategię Grupy: Lifetime Partner 24: Driving Growth - Partner na całe życie: intensyfikacja rozwoju. Plan, osadzony na stabilnych fundamentach z 2016r., zapewni zrównoważony rozwój podstawowych, jak i nowych linii biznesowych Generali.

Podstawą nowego planu jest nieustające zobowiązanie Generali do bycia partnerem na całe życie (LIfetime Partner) dla ponad 68 milionów klientów w ponad 50 krajach. Inwestycje w spersonalizowane produkty, doradztwo możliwe dzięki rozwojowi cyfrowemu i najlepsza w swojej klasie obsługa klienta sprawi, że Generali i jego globalna sieć 165 000 agentówbędą jeszcze bliżej swoich klientów.

W tym cyklu strategii Generali podtrzymuje swoje zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, stale koncentrując się na wywieraniu pozytywnego wpływu na społeczeństwo, środowisko naturalne i interesariuszy. Do 2024 r. Generali zakończy proces włączania kryteriów ESG do inwestycji bezpośrednich w ramach portfela rachunków ogólnych , zmniejszy ślad węglowy portfela inwestycji korporacyjnych o 25% oraz zwiększy wartość składki przypisanej brutto z tytułu produktów zrównoważonych o 5% do 7% (CAGR) do roku 2024.

Zgodnie ze strategią Generali poprawi swój profil dochodowy, zwiększy rentowność swojej działalności w segmencie ubezpieczeń na życie, zainwestuje 1,1 mld euro w technologię i transformację cyfrową, zwiększy przychody z zarządzania aktywami osób trzecich oraz jeszcze bardziej poprawi efentywność.

Określa ona także jasną wizję Generali w 2024 r. i opiera się na trzech strategicznych filarach: dążeniu do zrównoważonego wzrostu, zwiększeniu zysków oraz wprowadzaniu innowacji. Plan ten pozwoli na osiągnięcie znacznego wzrostu zysku na akcję, zwiększenie skumulowanych przepływów pieniężnych netto w ramach holdingu oraz wzrost dywidendy.

PARTNER NA CAŁE ŻYCIE 2024: INTENSYFIKACJA ROZWOJU - KLUCZOWE INFORMACJE

Zrównoważony wzrost

Generali będzie nadal zwiększać przychody w segmencie majątkowym (P&C) i utrzymywać najlepsze w swojej klasie marże techniczne poprzez zwiększanie udziału w rynku w obszarach o znacznym potencjale wzrostu, w tym ubezpieczenia dla małych i średnich firm, zdrowie, opieka senioralna w Europie oraz ubezpieczenia podróżne w USA.

W segmencie ubezpieczeń na życie Grupa będzie również rozwijać działalność w zakresie ubezpieczeń kapitałowych i zysków technicznych, zwiększając wolumeny ubezpieczeń związanych z funduszami inwestycyjnymi i ochronnych oraz dalej włączając marże, jak również rozszerzając ofertę produktów ESG. Wzrost będzie wspierany przez efektywne zarządzanie kosztami, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej na dojrzałych rynkach i skoncentrowaniu się na inwestycjach w Azji oraz na działalności związanej z opłatami.

Wzmocnienie profilu dochodowego

Generali będzie kontynuować prace nad poprawą profilu i rentowności swojej działalności w segmencie ubezpieczeń na życie, podejmując kompleksowe działania optymalizacyjne w celu zmniejszenia kapitałochłonności i poprawy wyników operacyjnych.

Stosując to samo zdyscyplinowane podejście, dzięki któremu Generali zainwestowało ponad 3 miliardy euro w fuzje i przejęcia, zwiększające wartość firmy w trakcie obecnego cyklu strategicznego, Grupa przekieruje swój kapitał na inicjatywy zapewniające rentowny wzrost. Generali będzie poszukiwać możliwości wzmocnienia swojej pozycji lidera ubezpieczeniowego w Europie oraz zwiększenia obecności na wybranych rozwijających się rynkach azjatyckich.

W obszarze zarządzania aktywami Grupa będzie nadal inwestować w produkty i możliwości dystrybucyjne - w tym rozszerzać swoje możliwości w zakresie aktywów prywatnych - w celu zwiększenia skali działania i wygenerowania dodatkowych 100 mln euro przychodów od podmiotów zewnętrznych.

Kluczowe innowacje

W okresie objętym planem inwestycje w cyfryzację i technologię wyniosą 1,1 mld euro, co stanowi wzrost o 60% w stosunku do ostatniego cyklu strategii.Obejmuje to dalsze inwestycje w model relacji Generali partnerstwa na całe życie (Lifetime Partner) w celu wzrostu wartości dla klienta poprzez zwiększenie możliwości w zakresie doradztwa cyfrowego oraz wprowadzenie jednolitego podejścia omnichannel we wszystkich kanałach dystrybucji.

Grupa będzie również inwestować w rozbudowę wspólnych platform, nowe możliwości w zakresie danych oraz w szersze zastosowanie inteligentnej automatyzacji i technologii sztucznej inteligencji. Pozwoli to na obniżenie kosztów i zwiększenie dźwigni operacyjnej Generali, co przyczyni się do poprawy wskaźnika kosztów do dochodów Grupy o 2,5-3,0 punkty procentowe.

Wiodąca pozycja Generali w zakresie technologii zostanie dodatkowo wzmocniona dzięki silnemu mechanizmowi innowacyjności, łączącemu działania wewnętrzne, jak i oparte na partnerstwie.

Nowy fundusz venture insurtech o wartości 250 mln euro pozwoli Generali na wykorzystanie możliwości o dużym potencjale. Grupa uruchomi również nową bezpośrednią operację cyfrową w celu zdobycia większego udziału w cyfrowych pulach zysków w Europie.

Pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo, środowisko i interesariuszy

Generali zobowiązuje się do działania jako siła dla dobra w budowaniu bardziej odpornego i sprawiedliwego społeczeństwa. W planie strategicznym uwzględniono zobowiązania w zakresie ESG, w tym wzrost składek z tytułu zrównoważonych rozwiązań o 5%-7% CAGR do 2024 r. oraz pełną integrację kryteriów ESG w bezpośrednich inwestycjach portfela rachunków ogólnych Grupy do 2024 r. Generali zamierza również ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Generali zmniejszy również ślad węglowy portfela inwestycji korporacyjnych o 25% do 2024 r., zgodnie ze swoimi zobowiązaniami jako członka Net-Zero Asset Owner Alliance, a także dokona nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji o wartości 8,5 - 9,5 mld euro w latach 2021-2025. Grupa określiła również plan całkowitego wyłączenia inwestycji i działalności ubezpieczeniowej w sektorze węgla energetycznego i kontynuuje realizację zobowiązania do zaprzestania ubezpieczania działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu.

Projekt EnterPRIZE Generali pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w dokonaniu trwałej transformacji, natomiast sztandarowa inicjatywa społeczna Grupy - The Human Safety Net - uwolni potencjał osób, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Zaangażowani ludzie jako główny atut dla pomyślnej realizacji nowego planu

Generali będzie nadal inwestować w swoich pracowników, aby zapewnić ich zaangażowanie w pomyślną realizację nowego planu i jednocześnie stworzyć zrównoważone środowisko pracy. W trakcie realizacji programu Lifetime Partner 24: Driving Growth, Grupa skupi się na wzmacnianiu swojej merytokratycznej i zorientowanej na klienta kultury oraz rozwijaniu kompetencji, co obejmuje podniesienie kwalifikacji 70% pracowników Generali w zakresie nowych umiejętności cyfrowych i strategicznych do 2024 r.

Pracownicy Generali będą nadal wspierani przez uczciwie zorganizowane procesy i równe szanse, traktując różnorodność we wszystkich jej składowych jako wartość, a  w szczególności dążąc do tego, aby do końca okresu objętego planem 40% stanowisk kierowniczych zajmowały kobiety. Generali jest również zaangażowane we wprowadzanie nowych, zrównoważonych i hybrydowych modeli pracy we wszystkich swoich jednostkach, zapewniając istotne korzyści swoim pracownikom i interesariuszom w obecnych warunkach.

 

Pełna wersja komunikatu prasowego znajduje się w załączeniu.


ZAŁĄCZNIKI

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

12 15-PR Generali-Lifetime-Partner-24 ENG
248.8 kB

KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.