Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022 zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2021 i powołuje nową Radę Dyrektorów
29 kwietnia 2022

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022 zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2021 i powołuje nową Radę Dyrektorów

Triest - Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Assicurazioni Generali S.p.A. odbyło się dzisiaj pod przewodnictwem Gabriele Galateri di Genola.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2021 w wersji podanej do publicznej wiadomości, które zamknęło się wynikiem netto w wysokości 1 847 mln euro, oraz ogłosiło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,07 euro na akcję, która zostanie wypłacona od 25 maja 2022 r. Akcje będą notowane bez dywidendy od 23 maja 2022 r.

Po ustaleniu liczebności na 13 członków wybrano także nową Radę Dyrektorów, która będzie sprawowała swoją funkcję przez trzy lata obrotowe, tj. do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024, oraz ustalono jej wynagrodzenie.

  • Lista przedstawiona przez ustępującą Radę - lista większościowa - uzyskała 55,9% głosów.
  • Lista przedstawiona przez akcjonariusza VM2006 - pierwsza lista mniejszościowa - uzyskała 41,73% głosów.
  • Lista przedstawiona przez kilka UCI pod egidą Assogestioni - druga lista mniejszościowa - uzyskała 1,9% głosów.

Z listy większościowej wybrano następujące osoby: Andrea Sironi (wskazany jako niezależny Przewodniczący), Clemente Rebecchini, Philippe Donnet (wskazany jako CEO), Diva Moriani, Luisa Torchia, Alessia Falsarone, Lorenzo Pellicioli, Clara Furse, Umberto Malesci, Antonella Mei-Pochtler.

Z pierwszej listy mniejszości wybrano następujące osoby: Francesco Gaetano Caltagirone, Marina Brogi, Flavio Cattaneo.

Wybrani dyrektorzy, zgodnie z tym, co przekazali podczas składania list, spełniają warunki niezależności określone w art. 28.2 Statutu Spółki, art. 147-ter TUF i Włoskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego wdrożonego przez Spółkę, z pojedynczymi wyjątkami:

  • Philippe Donnet, Clemente Rebecchini i Lorenzo Pellicioli w odniesieniu do kandydatur przedstawionych przez Radę Dyrektorów
  • Francesco Gaetano Caltagirone na liście przedstawionej przez akcjonariusza VM 2006 S.r.l.

Wszyscy wybrani dyrektorzy oświadczyli również, że spełniają warunki profesjonalizmu, nieposzlakowanej opinii i niezależności, wymagane przez obowiązujące włoskie przepisy dotyczące firm ubezpieczeniowych. Życiorysy wszystkich dyrektorów są dostępne w dokumentacji zawierającej informacje o kandydatach do mianowania do Rady Dyrektorów z odpowiednich list.

Na dzień dzisiejszy, na podstawie dostępnych informacji, wiadomo, że spośród wybranych dyrektorów Philippe Donnet posiada 1 175 693 akcji Assicurazioni Generali, co stanowi 0,07% kapitału zakładowego, Francesco Gaetano Caltagirone poprzez powiązane z nim osoby prawne posiada 157 900 000 akcji Assicurazioni Generali, co stanowi 9,95% kapitału zakładowego, a Marina Brogi posiada 2 580 akcji Assicurazioni Generali.

Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady odbędzie się w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, a jego celem będzie omówienie nominacji do organów korporacyjnych.

WZA zatwierdziło Program Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia akcji własnych w ramach realizacji planu strategicznego na lata 2022-24, na maksymalną łączną wypłatę w wysokości 500 000 000,00 EUR oraz na maksymalną liczbę akcji odpowiadającą 3% kapitału zakładowego Spółki. Celem programu odkupu akcji własnych jest wykorzystanie nadwyżki środków płynnych zgromadzonych w ciągu trzech lat 2019-21 i niewykorzystanych w celu "przesunięcia kapitału" oraz zapewnienie akcjonariuszom wynagrodzenia oprócz wypłaty dywidendy. Upoważnienie zostało wydane na 18 miesięcy od daty WZA: minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa niż dorozumiana wartość nominalna akcji w obowiązującym czasie, natomiast cena maksymalna nie może przekroczyć o 5% ceny referencyjnej, jaką akcje odnotują na sesji giełdowej w dniu poprzedzającym realizację każdej pojedynczej transakcji nabycia. Zakup akcji własnych zostanie przeprowadzony - zgodnie z art. 144-bis, ust. 1, lit. b) i c) Regulaminu Emitentów CONSOB oraz obowiązującymi przepisami - zgodnie z procedurami operacyjnymi ustalonymi w regulaminie organizacji i zarządzania rynkami w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy.

WZA zatwierdziło również Długoterminowy Plan Motywacyjny Grupy (Group's Long Term Incentive Plan - LTIP) 2022-24, upoważniając do nabycia i zbycia maksymalnej liczby 10 milionów i 500 tysięcy akcji własnych w celu obsługi LTIP 2022-24. Upoważnienie zostało wydane na okres 18 miesięcy od daty WZA: minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa niż wartość nominalna akcji w obowiązującym czasie, natomiast cena maksymalna nie może przekroczyć o 5% ceny referencyjnej, jaką akcje odnotują na sesji giełdowej w dniu poprzedzającym realizację każdej pojedynczej transakcji nabycia. Zakup akcji własnych zostanie przeprowadzony - zgodnie z art. 144-bis, paragraf 1, lit. b) i c) Regulaminu Emitentów CONSOB oraz obowiązującymi przepisami - zgodnie z procedurami operacyjnymi ustalonymi w regulaminie organizacji i zarządzania rynkami w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy.

WZA zatwierdziło również Plan Akcji dla pracowników Grupy Generali, którego celem jest promowanie realizacji celów strategicznych, kultury własności i uprawnień oraz udziału pracowników w tworzeniu trwałej wartości Grupy. Plan przewiduje możliwość zakupu akcji Assicurazioni Generali na korzystnych warunkach, oferując - w przypadku wzrostu kursu akcji - bezpłatne akcje proporcjonalnie do zakupionej liczby akcji i wypłaconej dywidendy. Plan, który ma zostać uruchomiony w październiku 2022 r. i ma trwać 3 lata, jest oferowany pracownikom Grupy, z wyłączeniem członków Komitetu Zarządzającego Grupy (GMC) oraz członków Global Leadership Group (GLG). Zarząd Assicurazioni Generali, wdrażając Plan, określi konkretne kategorie pracowników, którzy będą mogli być jego beneficjentami, oraz kraje, w których możliwe będzie uruchomienie Planu. WZA zezwoliło także na nabycie i zbycie maksymalnie 9 mln akcji własnych na okres 18 miesięcy. Minimalna cena zakupu akcji nie może być niższa niż wartość nominalna akcji w obowiązującym czasie, natomiast cena maksymalna nie może przekroczyć o 5% ceny referencyjnej, jaką akcje odnotują na sesji giełdowej w dniu poprzedzającym realizację każdej pojedynczej transakcji zakupu. Zakupy akcji własnych będą dokonywane zgodnie z art. 144-bis ust. 1 lit. b) i c) Regulaminu Emitentów CONSOB oraz obowiązującymi przepisami - zgodnie z procedurami operacyjnymi ustalonymi w regulacjach dotyczących organizacji i zarządzania samymi rynkami w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy.

Zwracamy uwagę, że Generali i jego podmioty zależne posiadają obecnie 6 599 872 akcje własne, co stanowi 0,413% kapitału akcyjnego Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło propozycje dotyczące zmiany art. 9.1 Statutu Spółki. Zmiana ta, która wymaga zatwierdzenia przez IVASS, dotyczy elementów kapitału własnego kierownictwa zarówno spółki życiowej, jak i majątkowej, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia ISVAP z 11 marca 2008, n. 17.

Na koniec, WZA zatwierdziło Raport dotyczący polityki wynagrodzeń i wyraziło pozytywny głos doradczy w sprawie Raportu dotyczącego wypłat wynagrodzeń.

W załączniu oryginalny komunikat prasowy Grupy oraz wypowiedzi.


ZAŁĄCZNIKI

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

04 29 PR Generali approves financial statements and appoints new BoD
177,1 kB
20220429 Annual General Meeting GG wypowiedzi
94,9 kB

KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.