14 listopada 2018 - 01:00

Strategia dot. zmian klimatu

 

Inwestowanie jako właściciela aktywów

 • Rezygnacja z wszelkich nowych inwestycji w podmioty związane z sektorem węglowym i stopniowe zbywanie ekspozycji o wartości 2 mld EUR w aktywach związanych z węglem przy założeniu zbycia tych aktywów do kwietnia 2019 r.
 • Nowe "zielone" inwestycje o wartości 3 5 mld EUR do 2020 r. 

Underwriting

 • Zobowiązanie do niezwiększania minimalnej ekspozycji ubezpieczeniowej w działalność związaną z węglem.
 • Zobowiązanie do nieubezpieczania nowych klientów związanych z węglem i nowych projektów budowlanych (kopalni i elektrowni) ze skutkiem natychmiastowym. 

Zaangażowanie interesariuszy we ‘właściwą transformację"

 • W krajach w których gospodarka i zatrudnienie w dużej mierze zależą od sektora węglowego wdrożenie działań  mających na celu zaangażowanie kontrahentów związanych z węglem zgodnie z zasadami 'właściwej transformacji' i upublicznienie informacji o liczbie zaangażowanych przedsiębiorstw i określenie planu działania.
 • Roczne raportowanie

 

Wprowadzenie

Długookresowy cel przyjęty na mocy Porozumienia Paryskiego "ograniczenia globalnego ocieplenia do o znacznie poniżej 2°C i dążenia do ograniczenia wzrostu temperatury do 1 5 powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej" wymaga szybkiej dekarbonizacji światowej gospodarki. Raport specjalny w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia o 1 5 opublikowany niedawno przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) powtórzył jak ważne jest działanie całego społeczeństwa obywatelskiego.

W tym kontekście strategia Generali jest zgodna z Paryskim Planem Działań określonym jako część 21.  Konferencji Klimatycznej w Paryżu (COP21).

Ponadto Generali  popiera Grupę zadaniową ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (ang. Task force on Climate-related Financial Disclosure TCFD) zobowiązując się do dobrowolnego ujawnienia zagrożeń i szans związanych ze zmianą klimatu. Generali wspiera także projekt "Inwestowanie we Właściwą Transformację" promowany przez The Grantham Research Institute / London School of Economics oraz Uniwersytet Harvarda we współpracy z PRI (Principles for Responsible Investments). Celem tej inicjatywy jest wspieranie "właściwej  transformacji" do gospodarki niskoemisyjnej włączenie aspektu społecznego do strategii klimatycznej.

 

Inwestowanie jako właściciela aktywów

 • Zielone inwestycje do 2020 r

Generali jest silnie zaangażowane we wspieranie transformacji gospodarki na bardziej ekologiczną i zrównoważoną. W tym celu Grupa zwiększy inwestycje w ekologiczne i zrównoważone sektory o 3 5 mld EUR do roku 2020 głównie poprzez inwestycje w obligacje i  w infrastrukturę.
W przyszłości Generali będzie nadal monitorować realizację planu inwestycyjnego i corocznie aktualizować jego status.

 • Pozycjonowanie w działalności związane z węglem *

Zgodnie z zapowiedzią z lutego 2018 r. Generali przestało inwestować w emitentów związanych z przemysłem węglowym. Ponadto w związku z obecną ekspozycją o wartości 2 mld EUR w sektor węglowy Generali zbywa  inwestycje kapitałowe i stopniowo eliminuje inwestycje w obligacje utrzymując je do terminu zapadalności lub rozważając możliwość zbycia ich przed terminem zapadalności. Zbycie aktywów kapitałowych zostanie zakończone do kwietnia 2019 roku.

W krajach w których gospodarka i zatrudnienie są silnie uzależnione od sektora węglowego Generali zaczęło angażować emitentów w dialog na temat ich planów ransformacji. W tych obszarach obecna ekspozycja wynosi 0 2 ogólnych inwestycji na rachunkach i dotyczy 4 spółek ze 120 zidentyfikowanych przez Urgewald w ‘Top Coal Plant Developers' - lista największych firm związanych z wydobywaniem i wykorzystywaniem węgla która obecnie traktowana jest jako referencyjna.

 

Underwriting

 • Wzrost w ubezpieczeniach „zielonych"

Odnawialne źródła energii są już pierwszym źródłem energii w które Generali jest zaangażowane co stanowi dwie trzecie całego portfela Pierwotnych Źródeł Energii (ang. Primary Energy Sources PES). Ze szczególnym uwzględnieniem przypisu składki z ubezpieczeń majątkowych Generali jeszcze bardziej wzmocni swoją już silną obecność w sektorze energii odnawialnej poprzez transfer wiedzy i najlepszych praktyk w różnych regionach geograficznych i zbadanie możliwości ustanowienia dedykowanej praktyki branżowej.
Wachlarz produktów o wartości ekologicznej dla rynku klienta detalicznego i MŚP zostanie rozszerzona (np. zrównoważona mobilność i efektywność energetyczna).

 • Pozycjonowanie w działalności związanej z węglem *

Generali zobowiązuje się nie zwiększać swojej minimalnej ekspozycji ubezpieczeniowej na działalność związaną z węglem. W tym celu Grupa nie zapewni ubezpieczenia mienia potencjalnym nowym klientom związanym z węglem którzy są objęci definicją działalności związanej z węglem niezależnie od wielkości ekonomicznej i położenia geograficznego. Ponadto Generali nie będzie już oferować ochrony na budowę żadnej nowej kopalni węgla i nowej elektrowni węglowej. To zastrzeżenie nie dotyczy modernizacji istniejących elektrowni/jednostek będących własnością lub obsługiwanych przez obecnych klientów. W odniesieniu do istniejącego minimalnego portfela działalności związanej z węglem stanowiących około 0 1 przypisu składki z ubezpieczeń majątkowych Generali angażuje klientów w dialog na temat ich planów dotyczących przemiany.  Obecna ekspozycja dotyczy 61 spółek ze ze 120 zidentyfikowanych przez Urgewald w ‘Top Coal Plant Developers' – liście największych firm związanych z wydobywaniem i wykorzystywaniem węgla która obecnie traktowana jest jako referencyjna.

 

Zaangażowanie interesariuszy we "właściwą transformację"

Według danych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC) przejście do gospodarki niskoemisyjnej dotknie prawie 1 5 miliarda pracowników na całym świecie. Z tego powodu Generali wspiera ideę "Właściwej Transformacji" nawet dla pracowników i społeczności przyczyniającej się do zdrowego odpornego i zrównoważonego społeczeństwa w którym nikt nie zostaje pominięty. Dlatego strategia Generali obejmuje nie tylko działania w zakresie inwestycji i underwritingu ale także opiera się na zaangażowaniu interesariuszy aby zaangażować osoby potencjalnie mające wpływ na proces decyzyjny W krajach w których gospodarka i zatrudnienie są w dużej mierze zależne od sektora węglowego Generali angażuje emitentów klientów i inne zainteresowane strony poprzez ciągły dialog monitoruje ich plany w celu zmniejszenia wpływu na środowisko ich strategię przejścia na działalność niskoemisyjną i przewidywane środki na ochronę społeczności i obywateli.

Proces zaangażowania rozpoczęty w lipcu 2018 r. i kończący się w pierwszym kwartale 2019 r. obejmuje spółki węglowe w krajach w których udział węgla w krajowym miksie energetycznym przekracza 45% (zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetyki) i gdzie Grupa Generali jest obecna zarówno po stronie inwestycyjnej jak i underwritingowej. W tych obszarach ekspozycja Grupy na działalność związaną z węglem stanowi obecnie 0 2 ogólnych inwestycji na rachunku bankowym i około 0 1 przypisu składki ze wszystkich ubezpieczeń majątkowych. Ekspozycja ta dotyczy 6 spółek ze 120 zidentyfikowanych przez Urgewald w ‘Top Coal Plant Developers' – liście największych firm związanych z wydobywaniem i wykorzystywaniem węgla która obecnie traktowana jest jako referencyjna.

Regularne aktualizacje tej ekspozycji będą publikowane corocznie w sprawozdaniach niefinansowych Grupy.
Proces zaangażowania pozwoli Generali zdecydować czy nadal będzie ubezpieczać działalność tych przedsiębiorstw związaną z węglem. W zależności od efektów dialogu zaangażowania Grupa podejmie decyzję o zakończeniu ochrony mienia lub o jej odnowieniu. Przedłużenie ochrony mienia będzie uzależnione od zaangażowania danej firmy w prezentowanie i wdrażanie wiarygodnego planu transformacji. W takim przypadku Generali co dwa lata będzie monitorować poziom wdrożenia tego planu. 
Po stronie inwestycji proces zaangażowania będzie przebiegał zgodnie z tą samą ścieżką co w przypadku działalności underwritingowej.
Dialog wymaga czasu ale jest to najbardziej skuteczny sposób na przyspieszenie "właściwej transformacji": unikanie pozostawienia pracowników i społeczności zdanych na własne siły jest priorytetem przyczyniając się do osiągnięcia przyszłości "znacznie poniżej 2 stopni".

 

* Definicja przedsiębiorstw związanych z węglem

Generali stosuje następujące rygorystyczne kryteria w celu zdefiniowania działalności związanej z węglem:

 • firmy w których ponad 30% przychodów pochodzi z węgla
 • firmy w których ponad 30% wyprodukowanej energii pochodzi z węgla
 • firmy wydobywcze które wydobywają ponad 20 milionów ton węgla rocznie
 • firmy aktywnie zaangażowane w budowę nowych mocy węglowych (elektrowni węglowych) wskazanych przez Urgewald na liście ‘Top 120 Coal Plant Developers' (liście największych firm związanych z wydobywaniem i wykorzystywaniem węgla).

1 W odniesieniu do czterech z sześciu wspomnianych spółek Generali ma minimalną ekspozycję zarówno w zakresie inwestycji jak i underwritingu; w przypadku pozostałych dwóch spółek marginalna ekspozycja Grupy ogranicza się do działalności ubezpieczeniowej.

 


KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.