21 listopada 2018

Generali 2021: Wykorzystywanie mocnych stron dla przyspieszenia rozwoju

Bycie dla klientów partnerem na całe życie oferującym innowacyjne spersonalizowane rozwiązania dzięki niezrównanej sieci dystrybucji

Bycie wiodącym europejskim ubezpieczycielem dla osób fizycznych profesjonalistów oraz małych i średnich przedsiębiorstw jednocześnie budując wyspecjalizowaną międzynarodową platformę zarządzania aktywami i wykorzystując możliwości na rynkach o dużym potencjale

 

Generali 2021 - Cele finansowe

 • WZROST ZYSKÓW NA AKCJĘ: 6%-8% - EPS CAGR RANGE1 (przedział średniorocznego zysku na akcję)  2018-21
 • ROSNĄCA DYWIDENDA: 55%-65% - PRZEDZIAŁ STOPY WYPŁATY DYWIDENDY2 2019-21
 • WIĘKSZE ZWROTY Z INWESTYCJI DLA AKCJONARIUSZY: >11 5 ŚREDNIEGO ZWROTU Z KAPITAŁU WŁASNEGO3 2019-21

 

Generali 2021 - Strategiczne priorytety i cele

Rentowny wzrost

 • WZMOCNIENIE POZYCJI LIDERA W EUROPIE: WZMOCNIENIE #1 POZYCJI RYNKOWEJ4
 • KONCENTRACJA NA RYNKACH UBEZPIECZNIOWYCH O DUŻYM POTENCJALE: 15%-25% - ŚREDNIOROCZNY WZROST ZYSKÓW 2018-215
 • STWORZENIE MIĘDZYNARODOWEJ PLATFORMY ZARZĄDZANIA AKTYWAMI: 15%-20% - ŚREDNIOROCZNY WZROST ZYSKÓW 2018-21

Zarządzanie kapitałem i optymalizacja finansowa

 • ZWIĘKSZENIE GENEROWANIA KAPITAŁU: >10 5 MLD EUR GENEROWANIA KAPITAŁU KUMULACYJNEGO 2019-21
 • USPRAWNIENI PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH: +35% ŚRODKÓW KUMULATYWNYCH PRZEKAZANYCH DO HOLDINGU6 2019-21
 • OBNIŻENIE POZIOMU ZADŁUŻENIA I KOSZTÓW: 1 5 0 MLD EUR REDUKCJI ZADŁUŻENIA DO 2021; ZMNIEJSZENIE O 70-140 MLN EUR ROCZNYCH KOSZTÓW ODSETEK BRUTTO DO 20217

Innowacje i Transformacja Cyfrowa

 • BYCIE PARTNEREM KLIENTA NA CAŁE ŻYCIE
 • UMOŻLIWIENIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI DYSTRYBUCJI
 • TRANSFORMACJA I DIGITALIZACJA MODELU OPERACYJNEGO
c. 1 MLD EUR – ŁĄCZNA KWOTA INWESTYCJI WEWNĘTRZNYCH INICJATYW STRATEGICZNYCH 2019-21
 
 
Mediolan – Rada Nadzorcza Assicurazioni Generali S.p.A ("Generali" lub "Grupa") której przewodniczy Gabriele Galateri di Genola zatwierdziła nowy trzyletni plan Generali 2021: Wykorzystanie mocnych stron dla przyspieszenia rozwoju.

Plan jest zgodny z ambicją Grupy aby stać się partnerem na całe życie dla  swoich klientów oferując innowacyjne spersonalizowane rozwiązania dzięki swojej niezrównanej sieci dystrybucji oraz być wiodącym europejskim ubezpieczycielem dla osób prywatnych profesjonalistów oraz małych i średnich przedsiębiorstw jednocześnie budując wyspecjalizowaną międzynarodową platformę zarządzania aktywami i wykorzystując możliwości na rynkach o wysokim potencjale.

Generali jest dziś liderem rynku ubezpieczeń w Europie z przypisem składki o wartości 63 miliardów EUR8 i jest w stanie wykorzystać potężną sieć dystrybucji obejmującą ponad 150 000 agentów i sprzedawców na głównych rynkach. Po kompleksowej i udanej zmianie finansowej (2012-2015) i operacyjnej (2016-2018) Generali osiągnęło najlepsze w swojej klasie wyniki techniczne i operacyjne osiągając współczynnik mieszany w sektorze majątkowym (P&C) na poziomie 92 8 i marżę na nowym biznesie w ubezpieczeniach na życie w wysokości 39 2 W 2017 r. Generali z sukcesem wprowadziło także skoncentrowaną strategię zarządzania aktywami z 487 mld EUR aktywów pod zarządzaniem. Generali jest na dobrej drodze do osiągnięcia wszystkich celów finansowych i branżowych na 2018 rok.

 

Strategia Generali 2021 będzie kontynuacją ewolucji biznesu i skupi się wokół czterech kluczowych obszarów:

 • Europejskie rynki ubezpieczeń pozostaną atrakcyjne. Wysoka akumulacja prywatnego kapitału będzie wspierać sprzedaż ubezpieczenia na życie i produktów zarządzania aktywami a trendy demograficzne i zmniejszone wydatki publiczne będą napędzać rozwój usług emerytalnych zdrowotnych i opieki społecznej.
 • Rynek detaliczny oraz małych i średnich przedsiębiorstw napędzają rentowny rozwój. Klienci detaliczni będą odgrywać kluczową rolę w przyszłości na rynkach ubezpieczeniowych podczas gdy segment MŚP jest kluczową szansą na głównych rynkach takich jak Włochy i Niemcy.
 • Zintegrowana oferta usług ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami jest kluczowa dla klientów na całym świecie. Klienci poszukują zintegrowanych ubezpieczeń na życie i produktów do zarządzania aktywami aby chronić i rozwijać swoje zasoby a zmiany makro i demograficzne zwiększają zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń majątkowych i zdrowotnych. Ta integracja odzwierciedla przesunięcie punktu ciężkości z "produktów" na "klientów" i  z "ochrony i odszkodowania" na "zapobieganie i świadczenie usług".
 • Dystrybucja fizyczna (tradycyjna) jest wzmocniona i nie jest zastępowana przez platformy cyfrowe. Fizyczne (tradycyjne) sieci dystrybucyjne pozostaną przewagą konkurencyjną w branży ponieważ są coraz częściej wspierane przez narzędzia cyfrowe co pozwoli na osiągnięcie lepszej satysfakcji klienta produktywności i wydajności.

 

Komentując ogłoszenie strategii CEO Grupy Philippe Donnet powiedział: "Dzisiaj Generali przedstawia ambitną strategię - Generali 2021 - która przyspieszy rozwój Grupy i zapewni wysokie zyski naszym akcjonariuszom. Naszą podstawową ambicją jest to aby stać się partnerem na całe życie dla naszych klientów oferując innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania dzięki niezrównanej sieci dystrybucji."

"Ta przejrzysta i wyróżniająca się wizja strategii wykorzystuje nasze mocne strony aby skonsolidować bycie liderem w Europie na rynku klienta detalicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw rozszerzyć działalność na rynkach o dużym potencjale i stworzyć międzynarodową platformę zarządzania aktywami. Jednocześnie Generali będzie nadal koncentrować się na generowaniu i zarządzaniu kapitałem aby finansować możliwość rozwoju na kluczowych rynkach oraz stymulować innowacje i cyfrową transformację wszędzie tam gdzie działamy. Dzięki temu pakietowi działań Generali osiągnie od 6 do 8 procent rocznego średniego wzrostu zysku na akcję w horyzoncie planu."

"Z niecierpliwością czekamy na wdrożenie tego nowego strategicznego planu znając nasze osiągnięcia w realizacji celów napędzane przez naszych utalentowanych pracowników i oparte na naszej silnej marce i długofalowej kulturze zrównoważonego rozwoju z pewnością że będzie sukcesem."

Jako część Generali 2021 Grupa zobowiązała się do zapewnienia rosnącego Zysku na Akcję przy docelowym średniorocznym wzroście zysków od 6% do 8% w okresie 2018-21. Do realizacji tego celu przyczyni się szereg czynników w tym większa rentowność podstawowej działalności ubezpieczeniowej i zarządzania aktywami Generali lepsza efektywność z dodatkowym obniżeniem wydatków o 200 mln EUR na dojrzałych rynkach do 2021 r. aktywne zarządzanie kosztami odsetkowymi i przesunięcie kapitału aby wspierać opłacalne inicjatywy rozwojowe.

Generali zobowiązuje się również do dostarczania wyższych zysków dla akcjonariuszy poprzez rosnącą i stabilną dywidendę opartą na docelowym zakresie wypłat od 55% do 65% w okresie obowiązywania planu. Atrakcyjna rentowność zostanie osiągnięta poprzez docelowy średni zwrot z kapitału ponad 11 5 2021 będzie wspierane przez trzy kluczowe moduły które będą napędzać realizację  planu:

 • Wzmocnienie kompetencji pracowników na przyszłość. Generali będzie nadal wspierać zorientowaną na klienta i innowacyjną kulturę wspierając globalnych i różnorodnych liderów i utalentowane osoby. Działając jako sprawna i elastyczna organizacja ze 100% inteligentnym systemem pracy Generali pomoże pracownikom zdobyć nowe umiejętności cyfrowe (cel 50% do 2021 roku) jednocześnie nagradzając doskonałość i tworzenie trwałej wartości.
 • Nowa obietnica marki. Generali zapewni spójną i wyróżniającą się markę zbudowaną wokół obietnicy stania się partnerem na całe życie dla swoich klientów. Generali dąży do uzyskania najlepszego wyniku Net Promoter Score (badanie satysfakcji klienta) wśród europejskich graczy międzynarodowych.10
 • Ciągłe zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Generali 2021 jest zgodne ze zobowiązaniami Grupy dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Generali zobowiązuje się również do wzrostu ekologicznych i społecznych produktów dla klientów detalicznych o 7%-9%11 oraz do inwestycji 4 5 miliarda EUR w ekologiczne i zrównoważone sektory do 2021 roku. Kluczowymi inicjatywami o silnym wpływie na zrównoważony rozwój są program Odpowiedzialnego Konsumenta i nagrody dla zrównoważonych małych i średnich firm.
 
Generali 2021 - Zarys strategii
Generali 2021 opiera się na trzech strategicznych filarach które obejmują inicjatywy przyczyniające się do realizacji celów finansowych Grupy:
 
Filar 1 - Rentowny wzrost
 
WZMOCNIENIE POZYCJI LIDERA W EUROPIE: WZMOCNIENIE POZYCJI # 1
 • Skonsolidowanie bycie liderem we Włoszech i Niemczech
 • Budowanie z sukcesem zwrotu sytuacji we Francji
 • Inwestowanie w rozwijające się rynki i segmenty (Europa Środkowo-Wschodnia zdrowie świadczenia usługi assistance)
 • Wdrożenie nowych przedsięwzięć

KONCENTRACJA NA RYNKACH UBEZPIECZENIOWYCH O DUŻYM POTENCJALE: 15%-25% ŚREDNIOROCZNY WZROST ZYSKÓW 2018-2112

 • Zapewnienie rentownego wzrostu w Azji i Ameryce Łacińskiej
 • Udoskonalenie oferty dla segmentu MŚP
 • Zwiększenie możliwości świadczeń pracowniczych
 • Opracowanie oferty usług ubezpieczeniowych o wartości dodanej

TWORZENIE MIĘDZYNARODOWEJ PLATFORMY ZARZĄDZANIA AKTYWAMI: 15%-20% ŚREDNIOROCZNY WZROST ZYSKÓW 2018-21

 • Stanie się globalną franczyzą z silną europejską podstawą
 • Kontynuacja rozbudowy platformy produktowej multi-boutique  
 • Inwestowanie w dystrybucję i marketing
 • Przyspieszenie ekspansji dzięki zdyscyplinowanym przejęciom

 

Filar 2 - Zarządzanie kapitałem i optymalizacja finansowa

ZWIĘKSZENIE GENEROWANIA KAPITAŁU: > 10 5 MLD EUR WYGENEROWANIA KAPITAŁU KUMULACYJNEGO 2019-21
 • Zwiększenie udziału ubezpieczeń na życie z niewielkim udziałem komponentu inwestycyjnego
 • Zwiększenie wpływów z opłat i ubezpieczeń majątkowych zdrowotnych oraz ochrony przedsiębiorstw
 • Wdrożenie aktywnej strategii alokacji kapitału aby zmaksymalizować zwrot z zaangażowanego kapitału

USPRAWNIENIE PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH + 35% SKUMULOWANYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH DO HOLDINGU 2019-21

 • Wzrost  generowania środków pieniężnych w podmiotach operacyjnych
 • Zwiększenie poziomu kapitału przekazywanego do holdingu
OBNIŻENIE POZIOMU ZADŁUŻENIA I KOSZTÓW: 1 5 0 MLD EUR REDUKCJI ZADŁUŻENIA DO 2021; O 70-140 MLN ZMNIEJSZENIE ROCZNYCH KOSZTÓW ODSETEK BRUTTO DO 202113
 • Zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia
 • Niższe koszty bieżącego finansowania
 
Filar 3 - Innowacje i transformacja cyfrowa
c. 1 MLD EUR CAŁKOWITYCH INWESTYCJI W WEWNĘTRZNE INICJATYWY STRATEGICZNE 2019-21

BYCIE PARTNEREM KLIENTA NA CAŁE ŻYCIE

 • Zapewnienie maksymalnej elastyczności dzięki modułowej ofercie produktów
 • Rozszerzenie zakresu kompleksowej oferty usług assistance 24/7.
 • Wspieranie klientów z doradztwem 360°

UMOŻLIWIENIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI DYSTRYBUCJI

 • Uruchomienie paneuropejskej platformy mobilności
 • Rozwijanie ekosystemu B2B2C
 • Cyfryzacja relacji agent-klient

TRANSFORMACJA I DIGITALIZACJA MODELU OPERACYJNEGO

 • Kontynuacja upraszczania procesów i organizacji
 • Skalowanie automatyzacji i sztucznej inteligencji w podstawowych operacjach
 • Zwiększenie udziału od początku do końca (end-to-end) cyfrowych polis
 
1 3-letni CAGR; skorygowany o wpływ zysków i strat związanych ze sprzedażą
2 Skorygowany o wpływ zysków i strat związanych ze sprzedażą
3 W oparciu o MSSF Kapitały własne z wyłączeniem OCI i całkowitego wyniku netto
4 Na podstawie składek przypisanych brutto MSR-MSSF w Europie w 2017 r
5 W zależności od kraju / segmentu
6 W porównaniu do okresu 2016-18
7 Vs 2017
8 Na podstawie składek przypisanych brutto MSR-MSSF w Europie w 2017 r
9 Podstawa równoważna premii rocznej. Spójne z oficjalnym ujawnieniem na YE 2017 r. 4 1 NBV w stosunku do PVNBP
10 Obwód: jednostki Generali w Europie Azji Argentynie i Turcji
11 Według składek przypisanych brutto
12 W zależności od kraju / segmentu
13 Vs 2017

 

Generali 2021: Leveraging strengths to accelerate growth

 

Generali unveils new three-year strategic plan to investors.

Being a life-time partner to customers offering innovative personalized solutions thanks to an unmatched distribution network.

Leading the European insurance market for individuals professionals and SMEs while building a focused global asset management platform and pursuing opportunities in high potential markets.

 

Generali 2021 – Financial Targets

 • GROWING EARNINGS PER SHARE: 6%-8% EPS CAGR RANGE1 2018-21
 • GROWING DIVIDEND: 55%-65% DIVIDEND PAY-OUT RANGE2 2019-21
 • HIGHER RETURN FOR SHAREHOLDERS: >11.5% AVERAGE RETURN ON EQUITY3 2019-21

 

Generali 2021 – Strategic Priorities & Targets
Profitable Growth

 • STRENGTHEN LEADERSHIP IN EUROPE: REINFORCE #1 MARKET POSITION4
 • FOCUS ON HIGH POTENTIAL INSURANCE MARKETS: 15%-25% EARNINGS CAGR 2018-215
 • DEVELOP GLOBAL ASSET MANAGEMENT PLATFORM: 15%-20% EARNINGS CAGR 2018-21

Capital Management and Financial Optimization

 • INCREASE CAPITAL GENERATION: > €10.5 BILLION CUMULATIVE CAPITAL GENERATION 2019-21
 • ENHANCE CASH REMITTANCE: +35% CUMULATIVE CASH REMITTED TO HOLDING6 2019-21
 • REDUCE DEBT LEVEL AND COST: €1.5-2.0 BILLION DEBT REDUCTION BY 2021; €70-140 MILLION REDUCTION IN ANNUAL GROSS INTEREST EXPENSE BY 20217

Innovation and Digital Transformation

 • BECOME LIFE-TIME PARTNER TO CUSTOMERS   
 • ENABLE DIGITAL TRANSFORMATION OF DISTRIBUTION   
 • TRANSFORM AND DIGITALIZE OPERATING 2019-21MODEL

c. €1 BLN TOTAL INVESTMENT INTERNAL STRATEGIC INITIATIVES 2019-21

 

Milan - The Board of Directors of Assicurazioni Generali S.p.A ("Generali" or the "Group") chaired by Gabriele Galateri di Genola has approved Generali's new three-year strategic plan Generali 2021: Leveraging Strengths to Accelerate Growth.

The plan is aligned with the Group's stated ambition to be a life-time partner to its customers offering innovative personalized solutions thanks to its unmatched distribution network and to lead the European insurance market for individuals professionals and SMEs while building a focused global asset management platform and pursuing opportunities in high potential markets.

Generali today is the market leader for insurance in Europe with €63 billion of premiums8 and is able to leverage on a powerful distribution network comprising more than 150 0 agents and salespeople across its major markets. Following a comprehensive and successful financial (2012-2015) and operational (2016-2018) turnaround Generali has delivered best-in-class technical and operational performance achieving a P&C combined ratio of 92.8% and a Life new business margin of 39.2%9 in 2017. Generali also successfully launched a focused asset management strategy in 2017 with €487 billion in Assets Under Management. Generali is on track to achieve all its 2018 financial and industrial targets.

 

The Generali 2021 strategy will continue the evolution of the business and is centered around four key differentiating convictions:

 • European insurance markets will remain attractive. High private wealth accumulation will support the sale of Life and Asset Management products while demographic trends and reduced public spending will drive the development of pension health and welfare services.
 • The Retail and SME markets are driving profitable growth. Retail customers will play a key role in future insurance markets while the SME segment is a key opportunity in core markets like Italy and Germany.
 • An integrated Insurance and Asset Management offer is key for customers worldwide. Customers are seeking integrated Life and Asset Management products to protect and grow their assets while macro and demographic shifts are increasing demand for innovative P&C and Health solutions. This integration reflects the shift in focus from ‘products' to ‘customers' and from "protection and indemnity" to "prevention and servicing."
 • Physical distribution is empowered and not replaced by digital platforms. Physical distribution networks will remain a competitive advantage in the industry as they are increasingly enabled by digital tools which will allow for the delivery of higher customer satisfaction productivity and efficiencies.

 

Commenting on the announcement the Generali Group CEO Philippe Donnet said: "Today Generali unveils an ambitious strategy – Generali 2021 – which will accelerate the Group's growth and deliver superior returns to our shareholders. Our primary ambition is to become a life-time partner to our customers offering innovative and personalized solutions thanks to an unmatched distribution network.

"This clear and distinctive strategic vision leverages on our strengths to consolidate leadership in Europe on retail and SME customers expand operations in high-potential markets and develop a global asset management platform. At the same time Generali will continue to focus on generating and managing capital to fund growth opportunities in key markets and drive innovation and digital transformation wherever we operate. Thanks to this set of actions Generali will achieve between 6 and 8 per cent Earnings per Share average annual growth over the plan horizon.

"We look forward to implementing this new strategic plan knowing that our track record of delivery driven by our talented colleagues and underpinned by our strong brand and long-term culture of sustainability will ensure its success."

As part of Generali 2021 the Group is committed to delivering growing Earnings per Share with a target CAGR of 6% to 8% for the period 2018-21. There will be a number of contributors to this target including increased core profitability from Generali's insurance and asset management businesses greater efficiency with an additional expense reduction target of €200 million in mature markets by 2021 active management of interest expenses and redeployment of capital to support profitable growth initiatives.

Generali is also committed to delivering higher shareholder returns through a growing and sustainable dividend underpinned by a target pay-out ratio range of 55% to 65% over the plan period. Attractive profitability will be delivered through a target average Return on Equity of more than 11.5%.

 

Generali 2021 will be supported by three key enablers which will drive the execution of the plan:

 • Empower people for the future. Generali will continue to foster a customer-centric and innovative culture nurturing global and diverse leaders and talents. Operating as an agile and adaptive organization with 100% smart working Generali will help staff acquire new digital skills (50% target by 2021) while rewarding excellence and sustainable value creation.
 • New Brand promise. Generali will ensure a consistent and distinctive brand experience built around the promise of becoming a life-time partner for its customers. Generali is targeting the best relationship Net Promoter Score among the European International players.10
 • Continued commitment to sustainability. Generali 2021 is aligned with the Group's sustainability commitments. Generali also commits to grow green and social retail products by 7%-9%11 and to allocate €4.5 billion to green and sustainable investments by 2021. Key initiatives with strong sustainability footprints include a Responsible Consumer scheme and the Enterprize awards for sustainable SMEs.

Generali 2021 – Strategy Outline
Generali 2021 is built on three strategic pillars which include initiatives that will each contribute towards delivery of the Group's financial targets:

Pillar 1 – Profitable Growth
 

STRENGTHEN LEADERSHIP IN EUROPE: REINFORCE #1 POSITION

 • Consolidate leadership in Italy and Germany
 • Build on successful turnaround in France
 • Invest in growth markets and segments (CEE health benefits assistance)
 • Launch new ventures

FOCUS ON HIGH POTENTIAL INSURANCE MARKETS: 15%-25% EARNINGS CAGR 2018-2112

 • Deliver profitable growth in Asia and Latin America
 • Upgrade SME segment offering
 • Grow employee benefits capabilities
 • Develop value-added insurance service proposition

DEVELOP GLOBAL ASSET MANAGEMENT PLATFORM: 15%-20% EARNINGS CAGR 2018-21

 • Become a global franchise from a strong European base
 • Continue to expand multi-boutique product platform
 • Invest in distribution and marketing
 • Accelerate expansion with disciplined acquisitions

Pillar 2 - Capital Management and Financial Optimization
 

INCREASE CAPITAL GENERATION: > € 10.5 BILLION CUMULATIVE CAPITAL GENERATION 2019-21

 • Improve share of capital-light Life products
 • Grow fee-based revenues and P&C health and protection businesses
 • Deploy active capital allocation strategy to maximize Return on Capital Employed

ENHANCE CASH REMITTANCE: +35% CUMULATIVE CASH REMITTED TO HOLDING 2019-21

 • Enhance cash generation at operating entities
 • Increase remittance level of fungible capital to holding

REDUCE DEBT LEVEL AND COST: €1.5-2.0 BILLION DEBT REDUCTION BY 2021; €70-140 MILLION REDUCTION IN ANNUAL GROSS INTEREST EXPENSE BY 202113

 • Reduction in overall quantum of debt
 • Lower ongoing financing cost

Pillar 3 – Innovation and Digital Transformation
c. € 1 BILLION TOTAL INVESTMENT INTERNAL STRATEGIC INITIATIVES 2019-21

 

BECOME LIFE-TIME PARTNER TO CUSTOMERS

 • Provide maximized flexibility through modular product offering
 • Expand coverage of comprehensive 24/7 assistance proposition
 • Support customers with 360° advisory

ENABLE DIGITAL TRANSFORMATION OF DISTRIBUTION

 • Launch pan-European mobility platform
 • Develop B2B2C ecosystems
 • Digitalize agent-customer relationship

TRANSFORM AND DIGITALIZE OPERATING MODEL

 • Continue process and organization simplification
 • Scale up automation and Artificial Intelligence in core operations
 • Increase share of end-to-end digital policies

 

1 3 year CAGR; adjusted for impact of gains and losses related to disposals
2 Adjusted for impact of gains and losses related to disposals
3 Based on IFRS Equity excluding OCI and on total Net Result
4 Based on IAS-IFRS gross written premiums in Europe for 2017
5 Depending on country/segment
6 Compared to period 2016-18
7 Vs 2017
8 Based on IAS-IFRS gross written premiums in Europe for 2017
9 Annual premium equivalent basis. Coherent with the official disclosure at YE 2017 of 4.01% of NBV over PVNBP
10 Perimeter: Generali units in Europe Asia Argentina and Turkey
11 By Gross Written Premiums
12 Depending on country/segment
13 Vs 2017


KONTAKT DLA MEDIÓW

Justyna Szafraniec

Justyna Szafraniec

Rzecznik prasowy

Grupa Generali

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.